Продължава доставянето на „Топъл обяд“ в община „Тунджа“

Община „Тунджа” внесе в Агенция за социално подпомагане Искане за удължаване на  проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Тунджа” по процедура BG05FMOP001-5.001 – „3.1 –  Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Времетраенето на проекта ще продължи до 09.09.2022 г., а очаквано допълнително финансиране ще е в размер на 88 207.57 лв. 

            Проектът по ОП „Храни“ се изпълнява от 11.01.2021 г. на територията на 16 населени места от община „Тунджа“ (Победа, Челник, Асеново, Сламино, Робово, Каравелово, Могила, Чарган, Търнава, Стара река, Козарево, Болярско, Безмер, Бояджик, Гълъбинци и Златари, а от 01.02.2021 г. и на останалите 28 села, като по този начин достъп до безплатна храна е осигурен във всички населени места в общината.

Приготвянето и доставката на храната ще продължи  да се извършва чрез  Домашен социален патронаж с. Болярско, Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж” с. Победа и външен доставчик.

Запазва се досегашния достъп до „топъл обяд“, който обхваща до 700 потребители, живеещи в условия на материално лишение по време на зимните месеци и в пандемична обстановка, които отговарят и на изискванията на една от следните целеви групи:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Реализацията на настоящия проект е част от социалните ангажименти,  които община „Тунджа“ развива и утвърждава в подкрепа на хората, живеещи в материален недоимък и в риск от социална изолация в малките населени места в условията на пандемична обстановка.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG05FMOP001-5.001 – „3.1 –  Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19” за Община „Тунджа“ е  778 871.72 лв.