Проверки за декларираните имоти по селата

От 03 октомври 2016 г., служители на община „Тунджа” от дирекциите „Местни данъци и такси”, „ТУСЕ” и отдел „СПОС”, придружени от служители на Районно управление „Полиция” – Тунджа, започнаха извършването на проверки по коректността на декларираните недвижими имоти в населените места на общината.

 До 18 октомври 2016 г., на извадков принцип са проверени недвижими имоти в населените места на община „Тунджа” – Кукорево, Веселиново, Кабиле, Роза, Стара река, Козарево и Дражево.

В 170 от общо проверените 341 имота са открити несъответствия между декларираните обстоятелства и фактическата обстановка и са направени предписания за отстраняване на нередностите. Към настоящия момент 25 собственици и ползватели са изпълнили предписанията, декларирайки реалното си имущество.

Напомняме на всички собственици или ползватели на недвижими имоти в община „Тунджа”, че продължават проверките по предварително обявения график в селата Завой, Окоп, Безмер и Тенево, както и приемането на декларации за промяна на обстоятелства относно недвижимите имоти /огради, разширения, подобрения, пристройки, надстройки и др./.

images-1