Проведено съвместно заседание

На 22 ноември 2016 г. от 10.00 ч. в залата на Областна администрация – гр. Ямбол се проведе  редовно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет  на Югоизточен район, под  председателството на г-н Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол. Участие взеха представители на министерства, областните управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и синдикатите, областните администрации, общините, представители на Управляващите органи на Оперативните програми и Областния информационен център-Ямбол, академичните среди на територията на района  и др.

            Заседанието започна с обсъждане и приемане на промените във Вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет на  Югоизточен район.

Изпълнителният директор на ФОНД – ФЛАГ ЕАД обърна внимание на възможностите за финансиране на устойчиви проекти  чрез  различни финансови инструменти в периода 2014-2020 г. Равносметката от началото на  програмен период 2007-2013г. до момента са 769 подпомогнати общински проекта, а 199 от 265 български общини са получили подкрепа от ФЛАГ.Одобрени са над 1 млрд.лв.заеми, с които се финансират проекти на обща стойност над 5,5 млрд. лв. За периода 2014 – 2020 г. са предвидени 606,3 млн. евро. – ОП „Региони в растеж” – 189.1 млн. евро, ОП „Иновации и конкурентоспособност”- 235 млн. евро, ОП „Околна среда” -146.4 млн. евро и ОП „Развитие на човешките ресурси” – 35.8 млн. евро.

Представител на „Географика“ ООД запозна присъстващите с  Последващата оценка на изпълнението на  Националната стратегия за  регионално развитие за периода 2005-2015г., изготвена съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие. В резултат от извършената оценка на степента на постигнатите цели  и  ефективността на използваните ресурси се наблюдава развитие на районите, в сравнение с 2005 г., въпреки че значимите социално-икономически различия между тях все още не са преодолени. В дългосрочен план екипът, изготвящ оценката,  препоръчва да се стимулират  инвестициите в по-слаборазвитите райони, като се направи анализ на специфичните нужди и конкретните проблеми  и се предложат работещи решения.  

В рамките на заседанието представители от Управляващите органи на оперативните програми и областния информационен център в гр. Ямбол информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Югоизточен район към месец ноември 2016 г.

От МРРБ представиха информация за проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море – Румъния, България“ (MARSPLAN – BS).

 В кpaя нa зaceдaниeтo  председателството на съвета за първото  шестмесечие  на 2017 г.  бе предадено на областния  управител  на Област Сливен, чрез връчване  плакета  на Югоизточен район.

 

/Материалът е изготвен от Секретариата на РСР/

img_2354

img_2335