Представяне на процедури, насочени към екологичната мрежа Натура 2000 и биоразнообразието

    На 21 ноември 2019 г. (четвъртък), от 10.30 ч., в офиса на Областен информационен център – Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 ще се проведе информационна среща с представители на общините и на неправителствените организации от област Ямбол.

    Ще бъдат представени процедурите „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

    Предвидените финансови средства по процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ са за изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България, чрез планиране и провеждане на  регионални информационни кампании.

    По процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ ще бъдат подпомагани дейности за разработване/актуализиране на планове за действие за приоритетни видове, предмет на опазване в мрежата Натура 2000 с цел постигане на по-добра степен на съхраненост.                                                                                                

 

За допълнителна информация:

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620189

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg