Представители на Европейската комисия идват в Ямбол във връзка с реализирани проекти

На 1.12.2022 г. експерти от Европейската комисия ще посетят Ямбол, за да се запознаят с проектите, реализирани от Община Ямбол по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. За целта е планирана визита на площадката на Пречиствателната станция за отпадни води в града, реализирана по проект BG16M1OP002-1.005-0001 „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол – втора фаза“, както и посещение на площадката на компостиращата инсталация на гр. Ямбол, реализирана по проект BG16M1OP002-2.005-0014 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“.
На срещата ще присъстват представители на Европейската комисия и на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.
Двата проекта бяха изпълнени през програмен период 2014 – 2020 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, от държавния бюджет на Република България и от Община Ямбол.
Общият размер на инвестицията за строителството на компостиращата инсталация е 3 702 737,60 лева. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигури чрез Европейския фонд за регионално развитие 2 166 963,78 лева. Държавният бюджет на Република България отпусна 382 405,37 лева безвъзмездна помощ. Финансовият принос на Община Ямбол е 1 153 368,45 лева.
Общата стойност на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол– изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол- втора фаза“ по договор № BG16M1OP002-1.005-0001-C01/05.08.2016г., финасиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ е в размер на 44 419 346,93 лв.
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигури чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд 31 152 931,10 лева, от държавния бюджет на Република България – 5 497 576,08 лева безвъзмездна помощ. По проекта е включено и недопустимо за финансиране ДДС в размер на 6 635 318,92. Финансовият принос на Община Ямбол е 1 133 520,83 лв.