По-малко работни места през септември

През СЕПТЕМВРИ 2016 год. в бюрата по труда от Ямболска област са заявени/разкрити общо 285 работни места (РМ), от които 274 на първичния пазар (в несубсидираната икономика), 11 по програми за обучение и заетост, а по насърчителни мерки няма разкрити работни места. Спрямо АВГУСТ има намаление на общо обявените работни места – със 175 (с 38.0 на сто), което се дължи в по-висока степен на по-малкото обявени РМ за първичния пазар (със 114), докато намалението на разкритите за вторичния е по-слабо (с 61).

Спрямо СЕПТЕМВРИ м.г. също се отчита намаление на общо обявените РМ (с 13), дължащо се изцяло на по-малкото разкрити работни места за вторичния пазар (с 68), докато обявените на първичния са повече (с 55 РМ).

Най-много работни места за първичния пазар през месеца са заявени в отраслите „Преработваща промишленост“ (73), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (71) и „Административни и спомагателни дейности“ (52).

Най-малко работни места през месеца са обявени в отраслите „Селско, горско и рибно стопанство“ (5), „Строителство“ (4), „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Операции с недвижими имоти“ (по 3), „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (2), „Финансови и застрахователни дейности“ (1), а в „Добивна промишленост“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Професионални дейности и научни изследвания“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Култура, спорт и развлечения“ няма обявени такива.

Постъпилите на работа от бюрата по труда от Ямболска област през месеца са общо 450, като 73.6 на сто от тях (331 д.) са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда. От тях на първичния пазар са се реализирали 272 д., а на субсидирани работни места59 лица. Сравнението с АВГУСТ показва увеличение на общо започналите работа с 30 д, като устроените на работа чрез посредничеството на бюрата по труда на първичния пазар са повече със 70 д., а тези на вторичния – по-малко с 52 лица.

Д“Бюро по труда“ – Ямбол 

%d0%b1%d1%8e%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0