По-малко документи при регистрация в Бюрото по труда

По-малко документи ще представят търсещите работа лица при регистрация в дирекции „Бюро по труда“. Това предвиждат промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които бяха приети с ПМС № 354/31.12.2018 г. и обнародвани в Държавен вестник, бр. 3 от 08.01.2019 г.

Отпадна изискването при регистрация лицата да представят документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж. При необходимост Агенцията по заетостта ще получава информация по служебен път.

С промените се определиха и нормативните изисквания за разработването на проекти на програми за заетост и обучение от браншови и други организации и институции. Дефинираха се и критериите за оценяване на тези програми от страна на комисиите за подбор и оценка, назначавани със заповед на министъра на труда и социалната политика. Въведоха се нормативни срокове за извършване на оценката за допустимостта/съответствието на работодателите, кандидатстващи за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, реализирани под формата на схеми за минимална/държавна помощ.

Чрез извършените промени се цели облекчаването на съществуващата административна процедура за регистрация на търсещите работа лица, както и подобряване качеството на програмите за заетост и обучение и оптимизиране работата на комисиите за подбор и оценка на тези програми.