По-малко безработни регистрира Бюрото за юни

В  края на юни регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”- Ямбол са  2 005 души. Със 145 по-малко в сравнение с миналия месец. Равнището на безработица в региона е 4.2 на сто – намаление с 0.3 процента.

          Разпределението на безработните, респ. равнището на безработица по общини е следното:

-Община Ямбол  –  1 067 души – със 92 души по-малко спрямо м.м. Нивото на безработица  е 3.0 на сто;

-ОбщинаТунджа  –   491 души – намаление от 24 души спрямо  м.м. Равнището на безработица е 7.0 на сто;

– Община Стралджа –  447 души – със  29 души по-малко от м.м. Стойността на показателя равнище на безработица се запазва значително по-висока от  тази за региона  –  10.3 на сто.

Безработните формиращи входящия поток през периода са 363 души – със 3 лица повече от м. м. Относителният дял на жените в потока е  56.5  на сто, а на младежите до 29 години – 19.0 на сто.  Относителният дял на безработните без специалност и квалификация във входящия поток  е  58.1 на сто.

Изходящият поток от безработни /508 души/ е със 44 лица по-малко спрямо предходния месец. Постъпилите на работа клиенти на Дирекция “Бюро по труда” Ямбол са 232 души. От тях  68.5 на сто са започнали работа със съдействието на институцията. Отпадналите от регистрация безработни поради  други причини са 71.