Покана

Кметът на Община Тунджа, на основание чл.84, ал.6 и във връзка с ал.4 от Закона за публичните финанси

 ОБЯВЯВА        

 ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

ЗА 2017 ГОДИНА

 Обсъждането ще се състои на 05.01.2017г. /четвъртък/ от 11.00 часа  в  залата  на  Община Тунджа – Ямбол

 Поканват се всички заинтересовани лица и организации да вземат участие в обсъждането на бюджета за 2017г.

 

   ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ         / п /    

                            КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”