Покана за участие в обучения за представителите на държавни и общински власти от Ямбол и Сливен за прилагане на законодателството в областта на временната закрила

В рамките на проект „НА ФОКУС- националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., стартира изпълнение на поредица от обучения, насочени към представители на местните и национални власти в градовете Ямбол, Сливен, Бургас, Варна и Добрич. Проектът се изпълнявва в партньорство, като Сдружение Български Червен кръст е бенефициер, а Сдружение „Евроклуб Жена“ и Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, са партньори.

Основна цел на проекта е подобряване на националния капацитет на компетентните служби и заинтересованите страни в България, в областта на убежището и миграцията, за предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица, както и осигуряване на достъп до настаняване, социална, психологическа, правна помощ чрез индивидуални консултации, в съответствие с нуждите на гражданите на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, както и възможност за включването им в обучения по български език. Бенефициент по проекта е Сдружение Български Червен кръст, а Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет-партньор.

Първите обучения от тази поредица, насочени към държавните и общински власти, ще се проведат в град Ямбол и Сливен, като потенциални участница са представители на местната власт, областната администрация, РИО на МОН, ДРСЗ, Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда, РЗИ, Агенция за социално подпомагане, НОИ, Агенция за закрила на детето, Дирекция „Миграция“ на МВР и други, имащи отношение към предоставяне на услуги на граждани с временна закрила.

 

Обучението ще се проведе според подготвената Програма.

    Обучението има за цел да повиши знанията и капацитета на представители на компетентните органи и власти свързани с предоставяне на социални, образователни, медицински и други услуги на граждани на трети страни с предоставена временната закрила.

    Временната закрила е извънреден механизъм на ЕС, който се задейства при изключителни обстоятелства на масов приток на бежанци, с цел осигуряване на незабавна и колективна защита на разселените лица и намаляване на натиска върху националните системи за убежище на държавите от ЕС. Според влизането в сила на временната закрила (Съгласно Решение от 4 март 2022 г на Съвета на Европейския съюз и Решение на Министерски съвет на Република България от 9 март 2022), всички власти в България трябва да предоставят възможност за реализиране на правата на получилите временна закрила, предоставени по този закон. За временната закрила и правата на гражданите на трети страни, получили временна закрила се знае твърде малко, тъй като в момента тя се прилага за първи път от 2001 година насам.

 

По време на обучението ще бъде представен проектът, неговите дейности, цели, финансиращата програма и програмният оператор.