Покана за сключване на договор с аптеки

ПОКАНА

 

за участие в процедура по договаряне за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

Във връзка с публикуване в Държавен вестник, бр.109 от 21.12.2021г., на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (накратко наричани Условия и ред), директорът на РЗОК – Ямбол обявява процедура по сключване на договори с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, разкрили аптеки на територията на РЗОК – Ямбол.

  1. Кандидатите, които отговарят на условията по чл. 4, ал. 2 от Условия и ред, подават до директора на РЗОК – Ямбол заявление по образец съгласно приложение №1 към Условия и ред.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1.1. Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено по реда на ЗЛПХМ – заверен от кандидата препис;

1.2. Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната друга държава на кандидата – само за дружествата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

1.3. Договор за управление или трудов договор на ръководителя на аптеката, в случаите, когато същият работи по трудово правоотношение – заверен от кандидата препис;

1.4. Декларация по образец съгласно приложение №2 към Условия и ред (в случаите когато в аптеката работи повече от един магистър – фармацевт се посочва работното време на всеки един от тях, съобразено с работното време на аптеката)

и копие от потвърдената регистрация на трудовите договори в НАП на работещите в аптеката магистър-фармацевти – заверен от кандидата препис;

1.5. Удостоверения за членство в Българския фармацевтичен съюз и за преминати форми за продължаващо медицинско обучение на ръководителя на аптеката и на работещите в нея магистър-фармацевти, издадени от съответната регионална колегия на БФС, с посочен адрес по месторабота на лицата според Националния електронен регистър на членовете на БФС – оригинал;

1.6. Декларация за свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с други търговци на дребно с лекарствени продукти по образец съгласно приложение №5 към Условия и ред.

1.7. Лични данни на персонала, работещ в аптеката, по образец съгласно приложение №4 към Условия и ред.

1.8. При упълномощаване на ръководителя на аптеката от търговеца – собственик на аптеката, за подписване с електронен подпис на отчетни електронни документи (електронен отчет –  XML файл; електронен финансов отчет/електронно известие към финансов отчет) съгласно приложение 1 към Договора – изрично нотариално заверено пълномощно от търговеца.

 

  1. Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (накратко наричани Условия и ред) са публикувани и на интернет страницата на НЗОК в рубрика „Търговци на дребно –аптеки“. При необходимост допълнителна информация може да Ви бъде предоставена и от лицата, посочени за контакти, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

 

  1. Начин на подаване на документите:

– на място – в деловодството на РЗОК – Ямбол, стая №111;

чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на „Държавна агенция електронно управление“, за което е необходимо да ни уведомите.

 

­4. Срок за подаване на документи – 15.01.2021 г.

За стари договорни партньори, подали заявления след 07.01.2021г., отчетите за периода 16.12.2021г.-31.12.2021г. ще бъдат обработени със следващия отчетен период.

 

  1. Срок за разглеждане на подадените документи и сключване на ИД – 14 дни от подаването им в РЗОК гр. Ямбол.

 

  1. График за подписване на договорите е изложен на информационното табло в РЗОК – Ямбол и ще бъде публикуван на интернет страницата на НЗОК в рубрика РЗОК – Ямбол.

 

Лица за контакти – Ваня Радева, стая №306, тел.046/685060; Иван Кокаличев, стая №212, тел.046/685075.