Покана за сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 38/22.05.2018 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и осмо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.05.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 1. Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на община „Тунджа“ гр. Ямбол.
 2. Актуализация на капиталовите разходи и бюджета на община „Тунджа“ за 2018 г.
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на временен безлихвен заем от бюджета на общината, по сметката за средства от Европейския съюз за извършване междинно плащане за проект „Работа“.
 4. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа” с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1“ финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и одобряване на партньорско споразумение между Община „Тунджа“ и Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ и Фирма „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД.
 5. Даване на становище за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение  „Изграждане и основен ремонт/рехабилитация на ул. „Георги Дражев” от о.т. 22  до о.т. 132; с. Веселиново, ул. „Търговска” от о.т. 9 до о.т. 130, с. Бояджик;  ул. „Васил Левски” от о.т. 190 до о.т. 532, с. Роза, Община „Тунджа“ по подмярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“.
 6. Даване на становище за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване в селата: Дражево, Калчево, Роза и Чарган“  по подмярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор – BG06RDNP001-7.006 – Площи  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“.
 7. Даване на становище за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение „Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, УПИ I , кв. 63 , с. Бояджик, община „Тунджа“, по подмярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по 10 от преходните и заключителните разпоредби на закона за предучилищното и училищното образование“.
 8. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018 г.
 9. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 10. Продажба на общински недвижими имоти.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Учредяване възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост.
 13. Предоставяне за стопанската 2017/2018 г. на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа“ общински полски пътища включени в масивите за ползване на земеделски земи.
 14. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 15. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 21. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”