Покана за публично обсъждане

П О К А Н А

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

 ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ

НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” ЗА 2020г.

  

ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 29.07.2021г. /четвъртък/ от 10.00ч. В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА.

УЧАСТИЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.