Подготвят сесия за края на май в „Тунджа“

П О К А Н А

№ 26/18.05.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и шесто/редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.05.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане актуализирано разпределение на променените бюджети за I-вото тримесечие на 2021 г.
 2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Социална платформа „Тунджа“ – възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“.
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
 4. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Учредяване възмездно право на ползване върху имот общинска собственост.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижими имоти.
 12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 13. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 14. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 15. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 16. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 17. Изменение на Решение №390 от Протокол № 24/26.03.2021 г. за учредяване възмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост.
 18. Предоставяне на имоти, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2020/2021 г.
 19. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 20. Разглеждане на Доклад на Народно читалище „Добри Керанов-1969“, с. Стара река, за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа” през 2020 година и за изразходваните от бюджета средства.
 21. Промяна на членове в състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта в община „Тунджа“.
 22. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”