Повече от половината клиенти на EVN България са потребили до 300 киловатчаса електроенергия през декември 2017 г.

Определящ фактор за консумацията на клиентите през зимата и за размерa на тяхната
фактура е начинът на отопление

Повече от половината клиенти на EVN България са потребили до 300 киловатчаса
електроенергия през декември 2017 г. Това сочат данните на дружеството за потреблението в
Югоизточна България. Средната стойност на фактурите за всички битови клиенти на EVN
България за декември 2017 г. е 61,49 лв. с ДДС, което е 4,63% по-ниска стойност спрямо
средната фактура от декември 2016 г., когато е била 64,47 лв. с ДДС. Тази разлика следва по-
ниското средно потребление, което през декември 2017 г. е 325 kWh, или със 7,7% по-малко
спрямо средното потребление от декември 2016 г. от 352 kWh.


Данните по нива на потребление са както следва:
– Консумация на електроенергия до 300 kWh имат 57,5% от клиентите. Средната
стойност на фактурата за декември 2017 г. при тези клиенти е 22,89 лв.
– Консумация на електроенергия от 301 до 1000 kWh имат 38,8% от клиентите.
Средната стойност на фактурата за декември 2017 г. при тези клиенти е 100,56 лв.
– Консумация на електроенергия над 1000 kWh имат 3,7% от клиентите. Средната
фактура за декември 2017 г. при тези клиенти е 251,84 лв.
Посочените средни стойности на потребление и фактури не се отнасят към конкретен случай,
тъй като консумацията на електроенергия при всеки клиент е индивидуална. Във всички
посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия.
Определящо за консумацията е начинът на отопление на клиентите. В планинските райони,
където традиционно се ползват дърва за отопление, потреблението и фактурите са по-ниски
сравнено с други области, в които най-честият начин за отопление е чрез електроенергия.
EVN България напомня, че особено през зимата важно значение за консумацията на
електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:
– индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко
домакинство
– използва ли се в имота електроенергия за отопление
– външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава
потреблението на енергия за отопление с около 10%
– брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището
– състояние на жилищната сграда/имот – налице ли са енергийноефективни мерки в
сградата/имота
– вид и брой на използваните електроуреди, техният клас на енергийна ефективност и др.

Във всяка фактура за електроенергия, издавана от EVN България, се съдържа конкретният
период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия,
срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за
връзка с дружеството.

Утвърденият график за плащане по групи клиенти е:
• за клиенти група I – от 10-то число
• за клиенти група II – от 17-то число
• за клиенти група III – от 24-то число
• за клиенти група IV – от 30-то число
EVN България
тел. 0700 1 7777