Партии и коалиции ще определят състава на Общинска избирателна комисия – Ямбол

На сайта на Община Ямбол е публикувана покана за консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия за провеждане на избори за общински съветници и кметове  на 29.10.2023 г.

Консултациите ще се проведат на 14.08.2023 г. /понеделник/ от 10:00 часа в зала 107 в сградата на Общинска администрация – Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7.

Те са публични и в тях участват парламентарно представените партии и коалиции в 49 – то Народно събрание на Република България. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

При провеждането им партиите и коалициите е необходимо да представят следните документи:

 1. писмено предложение за състав на Общинска избирателна комисия – Ямбол, което следва да съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК/ПСИК лице;
 2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по – рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. /по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по – рано/, или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
 3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
 4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище /ако все още няма издадена диплома/; в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;
 5. предложение на партиите и коалициите за резервни членове;
 6. декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултации и се изпращат на Централна избирателна комисия.

Съставът на Общинска избирателна комисия – Ямбол е единадесетчленен, включващ председател, двама заместник-председатели и секретар. Съотношението между партиите и коалициите е:

 

 1. Коалиция „ГЕРБ – СДС“ – трима членове;
 2. Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 3 членове;
 3. ПП „Възраждане“ – двама;
 4. ПП „Движение за права и свободи“ – един;
 5. Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ – един;
 6. ПП „Има такъв народ“ – един.

 

Поканата и приложението към нея имате възможност да прочетете тук:

 

https://yambol.bg/izbori-29-10-2023 .