Пазарът на труда в област Ямбол през февруари

Регистрирана безработица

През февруари 2024 г.се отчита слабо намаление на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област- в края на месеца те са 2478, с 2 души по-малко от безработните в края на м. януари 2024 г. (2480). Безработните през февруари 2024 г. са с 145 души повече в сравнение със същия месец на м.г., когато безработните бяха 2333 души.

Равнището на регистрирана безработица е 5,7%.

Данни по общини

Промяната в броя на регистрираните безработни в областта се дължи на нарастването в община – Ямбол (с 26) и Болярово (с 4), докато в другите три има спад – Елхово (с 8), Стралджа (с 11) и Тунджа (с 13).

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През февруари 2024г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24г. –5,9%, 145 броя; младежи до 29г. – 11,5%, 286 броя; продължително безработни –23,0%, 569 броя; лица без квалификация –59,4%, 1473 броя; лица с основно и по-ниско образование –50,0%, 1240 броя, лица с увреждания –6,3%, 156 броя.

Входящ поток безработни лица

През февруари 383 безработни лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги в бюрата по труда от областта – със 121 по-малко от броя на новорегистрираните през предходния месец (504). В резултат от работата на ромските медиатори в бюрата по труда през месеца са активирани общо 49 неактивни за пазара на труда лица.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (25.8%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (8.6%); Държавно управление (8.4%); Хотелиерство и ресторантьорство (5.5%);  Административни и спомагателни дейности (4.4%);  Селско, горско и рибно стопанство (4.2%); Строителство (3.9%);    и Транспорт, складиране и пощи (1.6%);  и др.

 

Обявени свободни работни места и започнали работа

Повече са започналите работа спрямо предходния месец – през февруари общо 192 души са устроени на работа, с 40 повече от предходния месец, като близо 67% са устроени на първичния пазар на труда – 129 души.

В субсидирана заетост са включени 1 души, от които 1 по проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.:  1 детегледач по Проект „Родители в заетост“.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през  февруари са 159, с 7 по-малко от заявените през януари (166). Най-голям дял свободни работни места са заявени в секторите Преработваща промишленост (37%); Държавно управление (16%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (14%); Образование (8%); Хотелиерство и ресторантьорство (6.3%);    Селско, горско и рибно стопанство (3.1%); и др.

Най-много работни места са обявени за позициите: готвач; шивач; шофьор; автомонтьор; общ работник в про-мишлеността; работник в кухня; охранител; пласьор на стоки  и др.