Пазарът на труда в областта през месец август

Регистрирана безработица

През август 2023 г. се отчита слабо увеличение на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2164 – с 15 души (0,7%) повече от безработните в края на м. юли 2023 г. (2149). Безработните през август 2023 г. са с 38 души (с 2%) повече в сравнение със същия месец на м.г., когато безработните бяха 2126 души.

Равнището на регистрирана безработица е 5,0%.

 

Данни по общини

Промяната в броя на регистрираните безработни в областта се дължи на лекото нарастване в общините Елхово (с 22 души) и Болярово (с 1). В останалите общини има съвсем лек спад – Ямбол (с 2), Тунджа (с 5), Стралджа (с 1).

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През август 2023 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 4,2%, 91 лица; младежи до 29 г. – 9,8%, 211 лица; продължително безработни – 26,5%, 573 лица; лица без квалификация – 59,8%, 1295; лица с основно и по-ниско образование – 47,6%, 1031, лица с увреждания – 7,4%, 161.

Входящ поток безработни лица

През август 302 безработни лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги в бюрата по труда от областта – с 45 по-малко от броя на новорегистрираните през предходния месец (347). Трудовите посредници – ромски медиатори са успели да активират през месеца 13 неактивни лица за регистрация в бюрата по труда.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (26%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (15%); Държавно управление (6%); Хотелиерство и ресторантьорство (5%); Административни и спомагателни дейности (4%); Селско, горско и рибно стопанство (4%); и др.