Отчетоха проект „Заедно с родителите“

В залата на Община „Тунджа“ се проведе заключителна пресконференция по проект „Заедно с родителите” – иновации в образователната система на община „Тунджа“, Договор № БС 33.17-1-008/26.09.2018 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

В заключителната среща взеха участие Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа“, Станчо Ставрев – заместник-кмет, директори и учители от учебно-възпитателните заведения на територията на общината, партньори, гости и други заинтересовани лица.

Станислава Иванова – ръководител на проекта, отчете реализацията на дейностите и постигнатите резултати.

Всички присъстващи в залата получиха Сборник с добри практики в образователната система на община „Тунджа“ – издаден като част от реализацията на проекта. Участниците в проектните дейности попълниха анкетни карти, в които споделиха своите мнения и идеи за бъдещи проектни предложения.