ОП „Платени зони за паркиране“ обяви конкурс за инспектор

О Б Я В Л Е Н И Е
Във връзка с утвърдено длъжностно щатно разписание от 01.03.2017 г. на ОП
„Платени зони за паркиране“ от Кмета на Община Ямбол се
ОБЯВЯВА ПОДБОР
за набиране на персонал в ОП „Платени зони за паркиране“ за
следната длъжност:

І. Инспектор, с код по КПД 3343-3008 – 1 бр.
1. Кратко описание на длъжността:
– Извършва ежедневни обходи, по предварително изготвен маршрут със
специализиран автомобил, като контролира правилното паркиране на ППС съгласно
разпоредбите на Общински съвет Ямбол, както и на Закона за движението по
пътищата;
– Репатрира неправилно паркиралите ППС в град Ямбол, съгласно Закона за
движението по пътищата;
– Изготвя необходимите документи за репатрираните ППС.
2. Минимални изисквания за длъжността:
– Образование – средно;
– Компютърна грамотност;
– Шофьорска книжка категория С – предимство;
– Чисто съдебно минало;
– Свидетелство за управление на автокран – предимство;
– Наблюдателност, съобразителност и нагласа за работа в екип.
3. Професионален опит – не се изисква.
4. Необходими документи за участие в подбора:
– Заявление за работа;
– Професионална автобиография;
– Документ за самоличност /копие/;
– Документ за завършено образование /копие/;
– Документ, удостоверяващ професионалния опит на кандидата /копие/;
– Свидетелство за съдимост /при сключване на трудов договор/.
ІV. Начин на провеждане на подбора:
1. Разглеждане и проверка на подадените документи от кандидатите за съответствие
с обявените изисквания за съответната длъжност.
2. Събеседване.
V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
В офиса на ОП „Платени зони за паркиране“, гр. Ямбол, ул. „Александър
Стамболийски“ № 29, всеки работен ден от 09 – 17.00 часа до 20.10.2017г.
Тел. За контакти: 0893 373510