ОИЦ – Ямбол събра в офиса си потенциални кандидати и партньори за кандидатстване с концепции за ИТИ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Областен информационен център – Ямбол проведе информационна
среща за представяне на отворената за кандидатстване процедура за подаване на Концепции
за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Срещата беше открита и ръководена от
управителя на ОИЦ-Ямбол Деница Цонева, която представи най-важните моменти от
единните указания за кандидатстване с концепции за ИТИ.
Интегрираният териториален подход е основан на местните специфики, насочени към
ефективно използване потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество
между различни заинтересовани страни на местно ниво – държавни институции, областни
администрации, общинска власт, гражданско общество, бизнес, научни и академични среди,
неправителствени организации и други заинтересовани страни. В програмен период 2021-
2027 водеща програма в новия регионален подход е „Развитие на регионите“, като още 5
програми, финансирани от ЕФСУ заделят по 10% от бюджетите си за него.
Подробно бяха разгледани видовете комбинирани концепции, допустимите дейности
и бенефициенти по шестте програми, допустимостта на селските общини, както и критериите
за приоритизиране на подадените концепции.
Срещата бе предпоставка за формиране на бъдещи партньорства между присъстващите
представители на общинските администрации в областта, на бизнеса, на неправителствения
сектор, на образователни институции. Множеството зададени въпроси ясно потвърдиха
големия интерес към отворената за кандидатстване процедура и актуалността на проведеното
събитие. След презентацията в неформален кръг участниците имаха възможност да обменят
идеи за бъдещи концепции.
Събитието бе част от изпълнението на новите функции на експертите от Областните
информационни центрове по работата им в звената за медиации към Регионалните съвети за
развитие.
ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за
популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.