ОИЦ-Ямбол и НССЗ-Ямбол представиха Програмата за развитие на селските райони

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На информационна среща в офиса на Областен  информационен център – Ямбол бе представена една от най-привлекателните за земеделските стопани подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони.

Тази подмярка е насочена към малките земеделски стопанства, които имат стандартен производствен обем в диапазона от 2000 до 7999 евро, регистрирани са по Наредба № 3 от 1999 г. и са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи за предходната календарна година.

На срещата присъстваха земеделски производители и животновъди, представители на организации на земеделски производители и на животновъди, регионални медии и заинтересовани граждани.

В първата част на срещата Надежда Бабугерова, експерт в ОИЦ-Ямбол представи най-важното от условията за кандидатстване по процедурата. Във втората част Зоя Тодорова от Национална служба за съвети в земеделието-Ямбол се спря на детайлите в стъпките за кандидатстване, в подготовката на необходимите документи и на важните практически аспекти на процеса. В последвалата дискусия присъстващите зададоха многобройни въпроси, касаещи спецификата на техните проектни идеи.

С организирането на навременни информационни срещи ОИЦ-Ямбол се стреми да предостави на заинтересованите потенциални бенефициенти необходимата експертна информация, която да им помогне да изготвят конкурентни и жизнеспособни проекти.

 

            ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

За допълнителна информация:

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA