Одобрен за финансиране е един от най-големите социални проекти на община „Тунджа

Проект „КОМПАС – интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа“ е един от 15-те одобрени за финансиране проекти в страната в рамките на първата по рода си интегрирана схема за кандидатстване между двете оперативни програми Развитие на човешките ресурси и Наука и образование за интелигентен растеж.

Проектът на община „Тунджа“ по Процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи е с одобрена стойност на финансиране 889 917.41 лв. Чрез него ще бъде приложен интегриран подход в доставката на здравни, социални, образователни услуги, съчетани с мерки за заетост и общностно развитие.

Чрез проекта ще бъде въведена пилотно в община „Тунджа“ услугата безплатна детска млечна кухня с патронажна грижа и педиатрична консултация. Ще бъде надграден опитът в услуги в домашна среда, като потребителите им, чрез личните, социалните асистенти и домашните помощници, ще могат да заявяват и медицински прегледи от специалисти в домовете си. В подкрепа на самотните възрастни хора и други лица в неравностойно положение, ще бъде формиран и екип, който ще извършва малки по мащаб ремонтни, хигиенизиращи и други дейности, когато потребителите на услуги не са в състояние да извършат сами. Дейностите ще бъдат организирани и координирани от Общински общностен център „КОМПАС“. В екипа на центъра ще бъдат включени социален работник, медиатор, логопед, психолог, юрист и широк спектър от медицински специалисти в полза на местните общности. Предвидено е да бъдат осигурени и нови работни места в партньорство с бизнеса. Ще бъдат инвестирани над 100 000 лева в развитието на ученическия спорт с формирането на общо 10 училищни клуба по художествена гимнастика, борба, спортна гимнастика и акробатика, джудо и самбо, спортни танци, волейбол, бокс. Ще бъдат осигурени още образователни медиатори, ще бъдат проведени образователни екскурзии и много други интерактивни занимания. В хода на реализацията на проекта ще бъде организиран мащабен пленер, в рамките на който ще се промени обликът на фасадите на 20 обществени сгради, като концепцията за рисунките върху тях ще бъде формулирана с прякото участие на местните общности.

Проектът ще се реализира в широко партньорство и сътрудничество с бизнеса, неправителствените организации, учебните и детски заведения. Предстои кметът на община „Тунджа“ да подпише тристранен договор за финансиране с ръководителите на двата Управляващи органа – на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.