Одобрен е проект на община Ямбол за патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания

Със Заповед на зам.-министъра на Министерството на труда и социалната политика е одобрено проектното предложение на Община Ямбол по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастни лица, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Друга приоритет при изпълнението е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Броят на потребителите, които ще се обхванат в проекта е 100 лица. За целта ще бъдат назначени до 30 специалисти, предоставящи здравно-социални услуги, в т.ч. психолог, медицински сестри, фелдшери, рехабилитатори, шофьори, санитари, като броят им ще бъде конкретизиран след изготвянето на индивидуалните медико-социални оценки на кандидат-потребителите.

Допустимите целеви групи са: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства.

Дейностите по проекта включват предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране. Ще бъде извършено обучение на персонала, също така закупуване на транспортно средство за извършване на мобилните услуги и др.                                

Продължителност на проекта е 16 месеца, като предоставянето на услугите ще бъде за период от 12 месеца. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 274 244 лева. Не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите и безвъзмездната финансова помощ ще покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта.