Общо събрание на БЧК – „Тунджа“

В съответствие с Устава на БЧК и изискването му висшите ръководни органи да заседават най-малко веднъж годишно и съществуващата практика в нашата организация това да става от есента на всяка година до пролетта на следващата, отчетната кампания 2022/2023 на общинско 3ниво в Български Червен кръст-Ямбол е в ход и ще продължи до 25 декември 2023г.

          В тази връзка, на 5 декември 2023г., се проведе първото общинско Общо събрание на БЧК  „Тунджа“.

         Форумът бе уважен от Атанас Христов, председател на Общинския съвет – Тунджа, инж. Митко Филипов, директор и специалисти от секретариата на Областния съвет на БЧК.

          Станчо Ставрев – кмет на община Тунджа и председател на Общинската организация на БЧК,  представи пред делегатите отчет за дейността на организацията през 2023г. и предложи проект на план за работа през 2024г. Като част от дневния ред, делегатите се запознаха с годишния отчет на общинската Контролна комисия, представен от Елка Гьорина, като неин председател.

           По време на обсъжданията бе направен извод, че с общи усилия и доброволческа инициативност, организацията успява да достигне до онези лица, деца и семейства,  които най – много се нуждаят от подкрепа. Обсъдена бе възможността за организирането на обучения по първа помощ за служители, предоставящи социални услуги в община Тунджа и училище по плуване и превенция на водния травматизъм сред деца и младежи, каквото от години се осъществява от БЧК в град Ямбол.

           Отчетните материали се приеха с пълно мнозинство от делегатите, като се даде много добра оценка за свършеното през 2023г.  

       

                                    

                                        СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ