Общински съвет – Ямбол прие бюджета на общината за 2021 година

Бюджетът на община Ямбол за 2021 г. беше утвърден на днешната сесия на Общинския съвет. Той беше приет с 23 гласа „за“, 9 – „против“, 2 – „въздържал се“.

Кметът Валентин Ревански определи бюджета на община Ямбол като  балансиран,  консервативен и ориентиран към гражданите, предвид обстановката, в която страната се намира. „Целта ни беше да обхванем всички източници на приходи в общината и да ги насочим към действителните потребности на гражданите. Още през миналата година започнахме с реализирането на икономии чрез оптимизиране на структурите на Общината и насочихме средства към дейности по благоустрояването. За да се стигне до увеличение на приходите, има две възможности: да се увеличат данъците или да се намалят разходите. Данъците през 2021 година няма да бъдат увеличавани“, коментира кметът на Ямбол.

Планираните приходи за 2021 година, очаквани за постъпление, са в размер на 81 171 282 лева.

Собствените приходи, които се очаква общината да получи тази година на база анализа на реалните постъпления от местни данъци и такси и приходи от продажби, наеми и услуги, са 18 276 993 лева. От данъци в общината се очаква да постъпят 8 455 000 лева. Очакваните постъпления от неданъчни приходи са 9 821 993 лева.

За финансиране на делегираните от държавата дейности в бюджета на общината са заложени 50 219 096 лева, за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи – 632 323 лева, за местни дейности – 30 319 863 лева.

Капиталовите разходи за 2021 година са в размер на 10 109 426 лева.,  от тях 7, 5 млн. лв. са осигурени от правителството и ще се използват за  ремонт на зала „Диана“, ремонт и реконструкция на улицата от бензиностанция „Шел“ до улица „Атанас Кратунов“ в жилищен комплекс „Златен рог“ и за изграждане на тротоари и тротоарни настилки.

Тази година ще бъде финансирано създаването на Кризисен център, предстои ремонт и модернизация на Младежки културен център, на Музей на бойната слава, на Регионален исторически музей“ и на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – гр. Ямбол“.

Средствата за осветление, за пътна сигнализация, за ремонти на общинската улична мрежа, на водопроводи и канализация, за чистота, дезинфекция и дератизация, поддръжка на гробищния парк се осигуряват изцяло от общинския бюджет. Общината субсидират дейностите на спортните клубове, дофинансира читалищата, от бюджета се осигуряват и средства с цел пенсионерите, хората с увреждания и техни придружители да ползват намаление на автобусния транспорт.

Община Ямбол поема издръжката на девет детски градини, на Астрономическата обсерватория и планетариум и на Общинския детски комплекс, както и на детските ясли, детската  кухня и здравните медиатори. Допълнително финансиране се осигурява и за 210 места в домашния социален патронаж, за клубовете на пенсионерите и на хората с увреждания. Осигурено е финансиране и за програмата „Топъл обяд“, чрез която в партньорство с БЧК се осигурява храна на социално слаби граждани. Общината финансира програма в покрепа на децата на Ямбол и подпомага процедурите инвитро.

В бюджет 2021 са включени и средства за проектиране на довеждаща инфраструктура – проектиране на път и прилежаща спирка към новия болничен комплекс в Ямбол.