Общински съвет „Тунджа“ заседава в края на август

П О К А Н А

№ 60/22.08.2023 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на шестдесето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 30.08.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

                                                                             

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           

 1. Приемане отчет за изпълнение бюджета на община „Тунджа“ за 2022 година.
 2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 3. Продажба на общински недвижим имот.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Утвърждаване ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад за лична употреба на физически лица.
 6. Приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община „Тунджа“ с период на действие 2021-2028 година.
 7. Искане за ползване на част от натрупаните по партидата на Община „Тунджа“ суми от отчисленията по чл. 64, ал. 1 от ЗУО за извършване на инженеринг на клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци, с. Хаджидимитрово, Община „Тунджа“.
 8. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 9. Одобряване на задание  за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване.
 10. Одобряване на задание  за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване.
 11. Одобряване на задание  за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване.
 12. Одобряване на задание  за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване.
 13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект  за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 16. Именуване на площад в село Безмер, община „Тунджа“ с наименование „Косьо Георгиев Косев“.
 17. Изменение на Решение № 928 от Протокол № 47/29.11.2022 година на ОбС „Тунджа“ по точка трета от дневния ред.
 18. Предложение за провеждане на местен референдум на територията на община „Тунджа“.
 19. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелка по чл.69, ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2023-2024 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.
 20. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелки по чл.69, ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево, община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2023-2024 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.
 21. Разрешаване формирането на паралелките по чл.68, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелките с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2023-2024 година.
 22. Определяне на броя на групите и броя на децата в група в детските градини на територията на община „Тунджа“ за учебната 2023-2024 година
 23. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, община „Тунджа“, област Ямбол в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023- 2024 г.
 24. Определяне на броя на групите за занимания по интереси в Общински център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ за учебната 2023-2024 година.
 25. Промяна в числеността на персонала за дейностите, финансирани с общински бюджет, без дейности, прилагащи система на делегирани бюджети.
 26. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”