Общинските съвети са взели 3364 решения

Общинските съвети в Област Ямбол са взели общо 3364 решения и са провели 246 заседания през последния си 4-годишен мандат до месец август 2019 г., включително. Това е една от основните констатации след проведения 3-месечен граждански мониторинг от екипа на Сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия“ /АНПОРТ/. Мониторингът е част от проект „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“,  който се изпълнява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”. Най-активни са били общинските съветници от Община Тунджа, които са провели 56 заседания и са взели 886 решения. Същите се оказват и най-ефективни, тъй като са вземали средно по 15,82 решения на едно заседание.

    Мониторингът обхвана следните 6 публични институции: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ, ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЩИНА ЕЛХОВО, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЩИНА ТУНДЖА и ОБЩИНА ЯМБОЛ. За провеждане на гражданския мониторинг беше приложена специална методика, разработена и приета от екипа на сдружение АНПОРТ. Обект на мониторинга бяха:

– процесите по предоставяне на услуги от наблюдаваните администрации;

– осигурени ли са възможности за гражданско участие в процесите на формулиране и изпълнение на политики;

– осигурени ли са възможности за обратна връзка с гражданите;

– каква е регулаторната среда за развитие на бизнеса;

– предвидени ли са конкретни мерки и има ли реални действия за борба с корупцията;

– предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение;

– спазване на етичните норми от служителите на съответните администрации;

– и други.

          За документиране на проведения мониторинг беше разработен формуляр – оценъчна карта, в която се регистрираше получената информация и данни, даваха се оценки по отделните показатели и бяха направени съответните препоръки. Мониториращият екип даде най-висока средна обща оценка на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ  – 5,48 по шестобалната скала. От общините най-добре е представена ОБЩИНА СТРАЛДЖА с оценка от 5,00.

Живко Цирков

Ръководител на проекта

––––––––––––––––––––––––––

Всички данни от проведения мониторинг са включени в Общ доклад, който в момента се обработва и до 2-3 дни ще бъде качен на сайта на сдружение АНПОРТ- Гражданска платформа-Резултати. http://www.angort.org/index.html