Община Ямбол ще подпомага семействата с деца

Общинските съветници приеха на сесия предложената от ръководството на Община Ямбол Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол. Досега в Ямбол липсваше подзаконов нормативен акт, въз основа на който да се отпускат финансови средства за подпомагане на семейства с деца. Приемането на Наредбата има за цел стимулирането на раждаемостта в община Ямбол и задържането на млади хора в нея, както и преодоляването на отрицателния прираст на населението, раждането на деца от малолетни и непълнолетни майки и преждевременното им напускане на училище.

В Наредбата са разписани ясни правила за предоставяне на помощ за новородени деца в Община Ямбол, като са определени реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ при раждане на дете.

Прилагането на Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол ще е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, но не и с ангажиране на допълнителен човешки ресурс.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ чрез разгласяване в местно печатно издание и ще бъде публикувана на страницата на Община Ямбол.