Община Ямбол ще подпомага на конкурсен принцип проекти за младежки дейности

От 2024 година Община Ямбол ще подпомага на конкурсен принцип реализирането на проекти за младите хора. На първото си за тази година заседание Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта, председателстван от заместник кмета Енчо Керязов, обяви като приоритети за проектите, които ще бъдат финансирани, разрастването на гражданската инициатива, насърчаването на ангажираността, участието на младите хора при формирането на политики в община Ямбол, насърчаването на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството, здравословния начин на живот, спорта, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви на младежите.

Съгласно Правилника за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Ямбол, приет по предложение на кмета Валентин Ревански от Общинския съвет от август 2022 г., със свои проекти могат да кандидатстват неформални младежки групи, неправителствени организации, които осъществяват дейност с младежи, учебни заведения и читалища. Първата конкурсна сесия ще бъде обявена със заповед на кмета, обясни секретарят на съвета Желязко Желязков след приемането на бюджета на общината за 2024 г., в който се залагат и необходимите средства за обезпечаването на младежките дейности.

На своето заседание Общинският консултативен съвет съгласува и проекта за Общински план за младежта за 2024 г., който предстои да бъде внесен и утвърден и от местният парламент. Той е разработен от общинската администрация на базата на Закона за младежта и постъпилите идеи и становища от държавни и общински институции и учебни заведения. В подготовката на проекта със свои предложения участваха Регионално управление по образованието, Областна дирекция на МВР, Регионална здравна инспекция, дирекция „Бюро по труда“, Български младежки червен кръст, Ямболски младежки информационен център, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по проблемите с наркоманиите, Комплекса за социални услуги за деца и възрастни, Факултет „Техника и технологии“, Професионална техническа гимназия „Ив. Райнов“, Профилирана гимназия „В. Левски“, Гимназия по строителство, архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето“, Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“, Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, Професионална гимназия по икономика „Г. С. Раковски“, Средно училище „Климент Охридски“, Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“. Общинският план за младежта 2024 г. разглежда ямболските младежи като способни, ангажирани и овластени млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитието на своя град. За тази цел заложените в него мерки целят и обединяването на усилията на държавните и общинските институции с младежките неформални групи и организации и учебните заведения.