Община Ямбол напомня за правото за закупуване на поземлени имоти частна общинска собственост

Община Ямбол напомня на заинтересуваните лица, че съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост собствениците на законно построени сгради върху частна общинска собственост имат право да закупят поземления имот, върху който е построена сградата.

Община Ямбол ще съдейства с разясняване на процедурата и набавянето на необходимите документи на физически и юридически лица, които желаят да се възползват от възможността за закупят земята.

За повече информация: в стая 316 на Община Ямбол или на телефон 046/681 316.