Община Ямбол набира лични асистенти

ОБЩИНА ЯМБОЛ, в изпълнение на подписано с Агенция за социално подпомагане
споразумение №ФС01-0329/22.12.2017 г. ще проведе подбор за набиране на
потребители и персонал за получаване/предоставяне на социални услуги (личен
асистент, социален асистент и домашен санитар) за лица и деца с увреждания и
възрастни хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване.


I. Документи за кандидатстване за потребители на услугите:
1. Заявление за ползване на услугата – по образец.
2. Копие на документ за самоличност (лична карта, паспорт, акт за раждане).
3. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на
кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други документи);
Важно! Кандидат-потребителите ще бъдат класирани според направената в дома
им социална оценка и размера на месечния им доход, след което ще бъдат
включени като резерви на потребителите, които вече получават услуги.
II. Документи за кандидатстване за работа на позиции:
„ДОМАШЕН САНИТАР”, ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” и „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”:
1. Заявление – по образец.
2. Автобиография – по образец.
3. Копие на документ за самоличност (лична карта).
4. Копие от диплома за завършено образование.
5. Копие на документ, удостоверяващ завършено обучение по сходни програми
/проекти (ако е приложимо).
ИЗИСКВАНИЯ: Минимум основно образование; Опитът и завършен курс е предимство.
Важно! Кандидатите за работа ще бъдат класирани по документи и ще бъдат
включени като резерви на лицата, които вече работят като асистенти.
Приоритетно ще се наемат безработни лица в трудоспособна възраст .
III. Срокове и място за подаване на документите:
Документи на кандидат-потребители и кандидати за персонал ще се приемат в
Центъра за услуги и информация в сградата на Община Ямбол от 15.01.2018 г. до
02.02.2018 г. вкл.
Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени от Информацията в сградата на
Община Ямбол или да бъдат свалени от интернет страницата на общината:
www.yambol.bg;.
За контакти:
Община Ямбол, стая 402,
Тел. 046/681-402;