Община „Тунджа“ ще се включи в акцията „Купи и сподели“

Ñîôèÿ(24 ìàðò 2018) Øåñò ïðåïúëíåíè êîëè÷êè ñ õðàíèòåëíè ïðîäóêòè çà ïî-ìàëêî îò äâà ÷àñà ñúáðà èíèöèàòèâàòà „Êóïè è ñïîäåëè” â åäèí îò ñòîëè÷íèòå ìàãàçèíè íà ÁÈËËÀ òàçè ñóòðèí. Òÿ ñå ïðîâåæäà ïîä åãèäàòà íà îìáóäìàíà Ìàÿ Ìàíîëîâà è å ÷àñò îò ãîëÿìàòà êàìïàíèÿ íà íàöèîíàëíèÿ îáùåñòâåí çàùèòíèê “Âåëèêäåí çà âñåêè-äàðè ïðàçíèê íà áàáà è äÿäî”, êîÿòî çà òðåòà ïîðåäíà ãîäèíà íàáèðà ñðåäñòâà è õðàíè çà âúçðàñòíèòå õîðà, êîèòî íÿìà äà ïîëó÷àò íàäáàâêè âúðõó ïåíñèèèòå ñè çà ãîëåìèÿ õðèñòèÿíñêè ïðàçíèê. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Ïðåñöåíòúð Îìáóäñìàí (ÂØ)

Община „Тунджа“ ще се включи в акцията „Купи и сподели“, съвместно с Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ – Ямбол. Тя е част от тазгодишното издание на Националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, която се организира от институцията на омбудсмана.

Идеята на акция „Купи и сподели“ е да даде възможност на хората с добри сърца да зарадват българските пенсионери за Великден, като закупят пакетирани хранителни продукти /олио, брашно, захар, ориз, макарони, консерви, боб, леща, бисквити, сухи пасти и др./, които да дарят в специално поставените колички, брандирани с логото на кампанията, на изхода в магазините.

Чрез нея ще бъдат дарени пакети с храна на социално слаби и възрастни хора, събрани от доброволците на инициативата.