Община „Тунджа“ ще продължи предоставянето на безплатна храна

Община „Тунджа“ ще продължи предоставянето на безплатна храна чрез разработване на проект по новия програмен период.

От 06.10. 2022 г. за всички 44 села на Община „Тунджа“ ще стартира доставката на безплатен топъл обяд по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за Европейско подпомагане ПЛЮС.

По новия проект е предвидено до 600 души, които са в затруднено положение и са в невъзможност сами да приготвят сами храната си, да получават безплатно топъл обяд. Храната ще бъде приготвяна в кухните на утвърдените общински социални услуги „Домашен социален патронаж“ с. Болярско, Социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж“ с. Победа и външен доставчик.

Достъп до услугата ще имат целевите групи:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Конкретните потребители ще бъдат включвани в проекта след извършване на проверка по допустимост от Дирекция „Социално подпомагане – гр. Ямбол.

По този начин община „Тунджа“ ще гарантира за пореден път равен достъп до тази така важна, в това кризисно време, услуга за жителите  на всички населени места, които са в невъзможност сами да приготвят и осигурят храната си.

Проектът е с планирана продължителност до 30.09.2025 г., а очакваното безвъзмездно финансиране в размер на 1 538 745.60 лв. с общ капацитет до 600 потребители.