Образование и младежки дейности

Към възможностите за финансиране в сферите на образованието и младежките дейности бе насочена двудневната конференция, организирана от Областен информационен център-Ямбол.

Събитието се състоя на 14 и 15 март 2017г. в конферентната зала на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни в Ямбол и бе открито от Илиана  Бицова, заместник-кмет на община Ямбол.

Лектори бяха представители на Център за развитие на човешките ресурси, оторизирана институция за Програма ,,Еразъм+“ и представители на регионалното звено на Министерството на труда и социалната политика, Главна дирекция ,,Европейски фондове, международни програми и проекти“, отговарящи за прилагането на ОП ,,Развитие на човешките ресурси“.

В двудневното събитие бяха обхванати голям кръг от дейности в секторите ,,образование“ и ,,младеж“, които биха могли да бъдат реализирани чрез финансиране по ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП ,,Развитие на човешките ресурси“ и Програма ,,Еразъм+“. Всички те бяха подчинени на общите приоритети на ЕС за по-висока заетост и качество на работните места, образователна мобилност, равен достъп до качествени образователни услуги, изграждане на партнъорства и обмен на добри практики, изграждане на тясна връзка между образование и бизнес, стимулиране на предприемачеството и въвеждането на иновации.

На 14 март 2017г. представените теми бяха фокусирани към подобряване на условията в образователната сфера чрез операции по Програма ,,Еразъм+“ и ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж“. На събитието присъстваха представители на училища, професионални гимназии и детски градини на територията на област Ямбол.

Разгледаха се възможности за мобилност и обмен за преподаватели и обучаеми, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, сътрудничества за иновативни практики, подобряване на условията за обучение и образование в малките населени места, активна работа за интегриране на маргинализираните общности и др.

С призив на г-н Кюлев към младежките организации да бъдат активни и да се възползват максимално от възможностите, които Програма ,,Еразъм+“ предоставя на младежите започна и вторият ден на конференцията.

На  него младежките организации и неправителственият сектор от областта получиха информация за нужните стъпки за кандидатстване за младежки обмен, за изграждане на стратегически младежки партнъорства, за осигуряване на заетост и стаж на младежи, за подпомагане изработването на бизнес идеи с цел стартиране на самостоятелен бизнес и др.

В дискусионния блок присъстващите задаваха въпроси и получиха отговори за индивидуални казуси, свързани с кандидатстването по европейските програми и споделиха личен опит.

Участниците в събитието получиха на място изчерпателна информация за финансиране в секторите ,,Образование“ и ,,Младеж“, за източници за информация и методическа подкрепа, обмениха опит и идеи  за подготовката на проектни предложения.

Наред с равния достъп до информация за възможности за европейско финансиране, целта на събитието бе и стимулиране на проектната активност на потенциалните кандидати от област Ямбол и създаване на среда за изграждане на формални и неформални партнъорства между тях.

 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.