Областният управител Д. Иванов предаде председателството на Югоизточен район на област Сливен

????????????????????????????????????

Под председателството на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район(РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на Югоизточен район.

Представители и експерти от управляващите органи на оперативните програми представиха напредъка на изпълнението на секторните програми за периода 2014-2020г.: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.; Оперативна програма „Региони в растеж“; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програма за развитие на селските райони. Беше представена и обсъдена  Междинната оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.

По всички представени програми бе отчетен напредък и добро изпълнение. За ЮИР по ОП „Региони в растеж“ има 70 сключени договори за финансиране на стойност 228 млн.лв. 39 от тях са в процес на изпълнение. В област Ямбол сключените договори от общините са 11, на стойност близо 21 млн.лв.

Според експертите, които разработват междинната оценка за изпълнение стратегията за развитие се отчитат положителни промени в социално-икономическото развитие на страната и по ключовите индикатори по Програма „Европа 2020“. Специално за ЮИР е отчетен устойчив ръст на Брутния вътрешен продукт и напредък над планирания.

В края на заседанието областният управител на област Ямбол Димитър Иванов предаде плакета символ на Югоизточен район за председателство на РСР и РКК в периода 01.01-30.06.2019 г. на Областния управител на Област Сливен.

????????????????????????????????????