Областният управител върна за повторно обсъждане две решения на ОбС Ямбол и по едно решение на ОбС Елхово и ОбС „Тунджа“

Областният управител на област Ямбол в изпълнение на правомощията си по Закона за администрацията и след извършен контрол по законосъобразност на решенията, приети на последните заседание на общинските съвети, върна за повторно обсъждане две решения на Общински съвет Ямбол и по едно решение на Общинските съвети на Елхово и  община „Тунджа“. Според областният управител взетите решения са незаконосъобразни.

За повторно разглеждане се връща чл. 2, чл. 3, ал. 1, б. „г“, Раздел II – Спортни обекти и съоръжения, Приложение № 1 и чл. 22, ал. 4 от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, приета с решение по т.20 от дневния ред на заседанието на Общински съвет Ямбол. В мотивировката за връщане на това решение се казва: „Разпоредбата е незаконосъобразна, поради противоречие със Закона за физическото възпитание и спорта. Разпоредбата на наредбата предвижда вземане на решения за стимулиране на спортните клубове. Закона не регламентира стимули за спортните клубове за да бъдат финансирани. Въведените с наредбата определени изисквания за да бъдат стимулирани спортните клубове е ограничително условие, което противоречи на целта на наредбата, която урежда отношения, свързани с подпомагане дейността на спортните клубове и целта не е да се въвеждат ограничения, извън законоустановените. Нормата следва да се прилага само съобразно изричното ѝ съдържание и без да се тълкува разширително и в противоречие с принципа за законност. Цитираният  текст от Наредбата е материално незаконосъобразен, поради противоречие с норми от по-висок ранг“.

Областният управител връща и решение по т. 8 от заседанието на ОбС Ямбол относно предоставяне на спортна база – публична общинска собственост на Клуб по водомоторни спортове „69 Рейсинг“.  Мотивът за връщане на решението: „Прилагането на предвидения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество общ ред е недопустимо по отношение предоставянето на спортен обект – общинска собственост, за което е предвиден специален такъв. Предоставянето на спортни обекти – общинска собственост при липса на приета на основание чл. 103, ал. 2 от ЗФВС наредба на Общински съвет – Ямбол е съществено нарушение на материалния закон, довело до незаконосъобразност на приетото решение по т. 8.“

На Общински съвет Елхово областен управител връща за ново разглеждане чл. 36, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на физическата активност, спорта и спортно – туристическата дейност в община Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Елхово. Като аргументите са, че се нарушава правилото на чл. 15, ал. 1 от ЗНА за съответствие на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен. Това обуславя тяхната незаконосъобразност.

На Общински съвет „Тунджа“ за нова разглеждане са връщат части от Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община „Тунджа“ с аргумента, че тази разпоредба се явява материално незаконосъобразна, поради противоречието и с действащи разпоредби на нормативен акт от по-висока степен.

Подробно решенията за публикувани на страницата на Областна администрация Ямбол.