Нов проект за социално включване на община „Тунджа“

На 30 май Община „Тунджа” подаде проектно предложение: „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа““, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

            Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и цели да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на социално изключените общности, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

            Териториалният обхват на интервенциите ще включва гарантиран достъп до услуги и ресурси за представители на местните общности от всички 44 населени места от селски тип в община „Тунджа“.

Проектът ще предлага диференциран и съобразен със спецификата на общината интегриран подход насочен към населените места, в които живеят деца, семейства и други лица в риск от социална маргинализация и бедност. Предвидените интегрирани мерки и интервенции ще се прилагат в следните области: включване в професионални обучения и последваща защитена заетост за 22, 18, и 12 – месеца според спецификата на работа и длъжността, на която лицата ще бъдат назначени, подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и мерки за развитието на местните общности. Почасово ще бъдат ангажирани и здравни специалисти.

Планираната продължителност на проекта е 24 месеца, като доставката на интегрираните услуги от специалистите в общностния център – КОМПАС ще бъде 18 месеца.

            В рамките на проекта, жителите на общината ще се възползват и от интегрирани форми на семейно консултиране, превенция на заболявания в ранна детска възраст, съчетано с изграждането и на услугата- безплатна детска млечна кухня. Предвижда се над 2000 лица да бъдат засегнати от дейностите по проекта.

            Предвид специфичните цели на интегрираната процедура, реализацията на разнообразни и иновативни дейности и изискванията на управляващите органи на двете Оперативни програми, Община „Тунджа“ включи като партньори четири  организации:

– Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ – Неправителствена организация

– Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ – Неправителствена организация

– Фирма  „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД  –  Работодателска организация

– Детска градина „Изворче“ , село Кабиле.

Проектното предложение е на обща стойност 843 778,51 лв.