Нова възможност за младежка заетост

На 23 октомври 2017 година, в община “Тунджа” бяха назначени 7 трайно безработни до момента младежи на възраст до 29 години, по схема „Младежка заетост“ II етап, по проект 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

На тях ще бъде осигурена работа за 6 месеца, на осемчасов работен ден, на следните длъжности: „работник строителство“ и „санитар“. За целия срок на договора ще им бъде осигурен наставник.

Младите хора ще започнат своята първа работа или нов шанс за заетост в общинско звено „Благоустройство и комунални дейности“ и Общинското социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж“ в село Победа.

Проектът ще спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост за безработните младежи, които получават първи или нов шанс за работа.