На 8 март стартира прием на заявки от работодатели по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“

На 08.03.2024 г. (петък) Агенция по заетостта (АЗ) ще стартира прием на заявки по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, който е част от цялостен пакет от мерки, насочени към трудовата интеграция на безработни и неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение. Предвидено е по проекта да бъдат включени в заетост общо 14 400 лица, а продължителността му е до края на 2026 г.

От 08.30 часа на 08.03.2024 г. работодателите ще могат да подават заявки по проекта в електронна среда и в рамките само на един месец – до 23.59 часа на 07.04.2024 г. (неделя) включително. Електронната заявка, която трябва да се попълни, ще бъде достъпна на официалната интернет страница на АЗ.

Целевите групи по проекта са неактивни и безработни лица, неактивни и безработни лица в неравностойно положение и неактивни и безработни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%).

По проекта са изведени две приоритетни групи лица представители на целевите групи, а именно:

 • безработни и неактивни лица в неравностойно положение;
 • безработни и неактивни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%);

 Срокът на субсидирана заетост на наетите по проекта лица се определя на база принадлежността им към някоя от следните категории:

 • безработни и неактивни лица – за период до 6 месеца;
 • безработни и неактивни лица в неравностойно положение – за период до 12 месеца;
 • безработни и неактивни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%) – за период до 24 месеца.

Разходите, които ще се възстановяват на работодателите са под формата на единични разходи (стандартна таблица за единица разход). В стойността на единица разход се включват тримесечните разходи за труд на работодателя за наето лице. Същите включват брутно възнаграждение (разход за нетно възнаграждение, лични осигурителни вноски и данък на физическо лице) и осигурителни вноски за сметка на работодателя, в т.ч. и разход за платен годишен отпуск и се определят в зависимост от Кода на икономическа дейност на работодателя.

По проекта ще се прилагат прагове от максимално допустим брой свободни работни места, които може да заяви работодател в зависимост от процента регистрирана безработица в общината, на чиято територия се разкриват работните места.

 • При подаване на заявка от страна на работодател, вкл. община и общинско предприятие, за включване в проект „Започвам работа – Компонент 3 Заетост“ максималният брой разкрити свободни работни места (СРМ) ще бъде ограничен в зависимост от процента на безработицата за 2023 г. в съответната община, на територията на която работодателят ще разкрие работните места, както следва:
  • При нива на безработица в диапазона 0,01% – 5,99% работодателят има право да разкрие до 4 СРМ, като половината от работните места следва да бъдат за безработни и неактивни лица в неравностойно  положение и/или за безработни и неактивни лица с трайни увреждания;
  • При нива на безработица в диапазона 6,00 %– 14,99% работодателят има право да разкрие до 6 СРМ, като половината от работните места следва да бъдат за безработни и неактивни лица в неравностойно  положение и/или за безработни и неактивни лица с трайни увреждания;
  • При нива на безработица в диапазона 15,00% – 29,99% работодателят има право да разкрие до 8 СРМ, като половината от работните места следва да бъдат за безработни и неактивни лица в неравностойно  положение и/или за безработни и неактивни лица с трайни увреждания;
  • При нива на безработица над 30,00% работодателят има право да разкрие до 10 СРМ, като половината от работните места следва да бъдат за безработни и неактивни лица в неравностойно  положение и/или за безработни и неактивни лица с трайни увреждания.

Работодателите и лицата, желаещи да се включат в проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, могат да получат подробна информация в Дирекция Бюро по труда, както и на официалната страница на Агенция по заетостта.