Насрочват сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 7/04.02.2020 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на седмо/извънредно/ заседание, което ще се проведе на 11.02.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Приемане на Бюджет на Община „Тунджа“ за 2020 г.
  2. Определяне на представител на Общински съвет „Тунджа” в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.
  3. Даване съгласие за членство на председателя на Общински съвет „Тунджа” в Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.
  4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 НЕЛИ СЛАВОВА  /п./

Председател на ОбС „Тунджа”