Намалява броят на наетите лица отчита статистиката

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на септември 2021 г. са 28.5 хиляди. Спрямо края на юни 2021 г. наетите лица намаляват с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година се увеличават – с 3.0%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2021 г. в обществения сектор са 7.0 хил., а в частния – 21.5 хиляди. Спрямо края на юни 2021 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0%, а в частния сектор е регистрирано намаление с 1.0%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.1%, а в частния сектор – с 3.7%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на септември 2021 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.7% и „Образование“ – 9.3%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за юли 2021 г. е 1 233 лв., за август – 1 254 лв., и за септември – 1 250 лева.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата е 1 246 лв., като спрямо предходното тримесечие нараства с 3.9% и е с 274 лв. по-ниска от същия показател за страната.

 В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 518 лв., а в частния – 1 158 лева.

 

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Държавно управление“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Административни и спомагателни дейности“.