Над 50 процента по-малко нощувки в хотелите през януари

     През месец януари 2021 г. в област Ямбол са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 305, а на леглата – 560. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 22.2%, а на леглата в тях – с 9.1%.

Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2021 г., е 1 270, или с 54.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през януари 2021 г. в област Ямбол е Германия – 28.1%, следват Полша – 21.4%, Румъния – 17.6% и Франция – 14.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2021 г. намаляват с 48.4% в сравнение със съответния месец на 2020 г. и достигат 561. Те са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 41, а пренощувалите българи са 520. Чуждите граждани са реализирали средно по 9.7 нощувки, а българските – средно по 1.7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2021 г. е 7.3%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 8.8 процентни пункта (фиг.1).

 

 

Приходите от нощувки през януари 2021 г. в областта достигат 61 574 лв., или с 49.4% по-малко в сравнение с януари 2020 година. Регистрирано е намаление както в приходите от български граждани – с 58.5%, така и от чужди граждани – с 25.2% (фиг. 2).

 

                                                   

                                                                  Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Туризъм.

 

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток