Набират съдебни заседатели и от Община „Тунджа“

Общински съвет – „Тунджа“ откри допълнителна процедура за набиране на съдебни заседатели за Районен и за Окръжен съд.

С решение на Общинския съвет от заседанието на 19 февруари 2024 г. е избрана Временна комисия, която трябва да извърши подбора на съдебните заседатели в два етапа, първият от които е прием на документи, след което допуснатите кандидати ще бъдат изслушвани в публично заседание от комисията.

Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

 1. възраст от 21 до 68 години;
 2. имат настоящ адрес в община „Тунджа“, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Ямбол;
 3. имат завършено най-малко средно образование;
 4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. да не страдат от психически заболявалия;
 6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
 7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен/ Окръжен съд – Ямбол;
 8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Ямбол;
 10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

Най-малко 10 на сто от кандидатите трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

В срок до 05.03.2024 г., кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет „Тунджа“, ст. 203, следните документи:

 • заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1);
 • декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, (приложение №2);
 • декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ, (приложение №3);
 • писмено съгласие по чл. 68, ал.3, т. 7 от ЗСВ (приложение №4);
 • данни за лицата по чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ (приложение №5);
 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки;
 • мотивационно писмо;
 • писмено съгласие;
 • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
 • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
 • декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.