Младежи от Ямбол с успешно участие в проект „Нова нагласа“

Успешно приключиха първи и втори етап от проекта: ,,Нова нагласа“ (дог N 25-00-30/12.07.2023) : ,,Проблемите на показ“, реализиран от ,,Театър Цвете“ с участието на младежки формации от Гоце Делчев, Бистрица, Русе, Сливен, Ямбол, Кърджали, Чепеларе и Златоград, чиято основна цел е стимулиране израстването на младежите – участници като осъзнати инициатори на позитивни социални промени сред младежта, водещи до развитие на гражданското общество в България.
Заложената структура на проекта в процеса на изпълнение обхваща:
– Първи лагер: обучение по Конвенцията за правата на човека; театрални консултации;
– Втори лагер : обучение по форум театър и фестивал;
– Финализиращи събития: младежки представления и кръгли маси по места.
Специфичните заложени цели на проекта са:
1. Създаване на благоприятни условия за социално приобщаване на млади хора от различна географска, демографска и етническа принадлежност;
2. Провеждане на неформално обучение на участниците по Конвенцията за правата на човека;
3. Идентифициране на важни според участниците проблеми;
4. Алармиране за негативните последици от липсата на ангажираност в разрешаването на касаещите ги проблеми;
5. Мотивиране на участниците за доброволчески труд с цел иницииране на младежка активност в разрешаване на социални проблеми;
6. Провеждане на неформално обучение на младежи – обучители на свои връстници за предотвратяване на рисково поведение в различни социално-проблемни ситуации чрез средствата на театъра;
7. Подкрепа на доброволчески младежки културни инициативи на местно и общинско ниво за повишаване на гражданската активност на младите хора;
8. Неформално обучение на младежките работници в добри европейски практики за работа с млади хора с цел повишаване на ефективността на тяхната дейност;
9. Изграждане на трайни връзки между младежки работници от различни краища на страната за обмяна на идеи и взаимодействие.
Очаквани резултати: Придобиване на нови знания и умения от 80 младежи и 16 младежки работници, създаване на 8 спектакъла и 8 кръгли маси, намаляване проявите на рисково поведение сред младежите; по-широка подкрепа на младежки изяви от страна на общинската управа; нарастване броя на желаещите за включване в подобни начинания.
Проектът се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на ММС по НПИМД , член 10а от Закона за хазарта за 2023 г. и в него вземат участие доброволци от ОМДК Ямбол, под ръководството на ПИЦ Ямбол и МКБППМН Ямбол.
Очаквайте осъществяването на трети етап от проекта в гр. Ямбол – младежко представление на постановката и кръгла маса.