Министерството на културата ще финансира проекти в областта на театралното изкуство

На основание чл.2, ал. 1 от Правила за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на сценичните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-218/ 26.03.2019 г, изменени със Заповед №  РД09-281/ 18.05.2020 г и заповед № РД09-615/ 25.08.2020  и във връзка с чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата и  чл. 5, ал. 1, т.17 и чл. 27, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерство на културата

ОБЯВЯВА СЕСИЯ

За финансова подкрепа на проекти за създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното изкуство, които не са държавни или общински културни институти.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват културни организации, вписани в регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Общата сума за финансиране на проекти е 200 000 /двеста хиляди/ лева.

Проектните предложения се оценяват по следните критерии:

  1. наличие на оригинална авторска театрална идея и актуална сценична интерпретация;

 

  1. развиване на нови посоки в театралната практика;

 

  1. реализация от творчески екип, в който преобладават артисти на свободна практика;

 

  1. експертен потенциал и капацитет на организационния екип;

 

  1. реализация в алтернативни пространства;

 

  1. зрителски ресурс и развитие на нови публики.

 

Формулярите за кандидатстване и условията за участие са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата – www.mc.government.bg, в раздел дирекции по изкуство и култура, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, Програми и проекти.

 

            Документите се подават попълнени и подпечатани в два екземпляра на хартиен носител само чрез лицензиран пощенски оператор или куриер и се изпращат на електронен адрес: mc.theatre@abv.bg. В случаите, в които кандидатстващата организация разполага с универсален електронен подпис се подават по електронен път подписани с електронен подпис на e-mail: mc.theatre@abv.bg.      

 

            Срокът за подаване на документи е  20 календарни дни след публикуване на обявата.

За допълнителна информация на телефони – 02/94 00 914/ 94-00-802.

 Краен срок за реализация на проектите – 31.12.2021 г.