МИГ – Тунджа подписа договор за транснационален проект „Еко-кошница, моля!“

МИГ-Тунджа подписа договор за одобрения за транснационален проект „Еко-кошница, моля!“, съобщи председателят на сдружението и зам.-кмет на Община „Тунджа“ Светозар Грозев. Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони по подмярка „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи.“

Съвместните действия за сътрудничество ще се реализират между две български и пет словенски местни инициативни групи. Партньори на МИГ-Тунджа от българска страна са МИГ-Елхово-Болярово и МИГ-Балчик-Генерал Тошево. Словенски партньори са МИГ- Горна Савиня и долината Шалек, МИГ- От Похорие до Бохор, МИГ- Обстолие в Козянско, МИГ- Разноликост подежеля, МИГ-Сподние Савинские долине.

Целта на проекта е да приобщи производители и преработватели, които отглеждат, преработват и използват здравословни, местни и органични храни към целите на стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“. Планирано е да бъдат реализирани съвместни инициативи за подкрепа и промотиране на местни и биопродукти в двете страни и обмяна на информация за добри европейски практики за производството, дистрибуцията и маркетинга на местни и органични продукти.

По проекта ще бъде създаден Каталог „Еко-кошница, моля!“, а на неговата основа ще бъде създаден Интернет базиран виртуален Агробиоцентър на български, английски и словенски език (с QR code).

Одобреното финансиране за дейностите, изпълнявани от българските МИГ-ове, е в размер на 237 600 евро, а за дейностите на словенските МИГ-ове – 492 198 евро. Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.