Максимална скорост до 130 км/ч предлага правителството

Максималната скорост по магистралите да падне до 130 км/ч предлага правителството.

Проектозаконът беше публикуван за обществено обсъждане.

На скоростен път максималната скорост ще бъде намалена до 120 км в час, а по второкласните пътища, до 90 км/ч.

С проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) се предвиждат мерки, които целят да окажат влияние върху поведението на участниците в движението и да съдействат за изменение на отношението на отговорните институции към проблемите на безопасността на движението по пътищата.

Проектът съдържа предложения да се регламентират подробно стойностите на максимално разрешената скорост за движение в населено място, извън населено място, автомагистрала и скоростен път за различните категории, към които спадат управляваните от водачите моторни превозни средства. Предложено е максималната скорост на движение по автомагистрала да бъде намалена, като бъдат взети предвид добрите примери от държавите членки на ЕС. Въвеждат се нормативни изисквания и регламентация на нарушение на средна скорост, като за място на нарушението при установяване на превишаване на средната скорост се счита участъка от пътя, за който е установено нарушението.

В населените места настъпват значително повече ПТП, отколкото извън тях. Основен проблем в населените места е опазването на живота и здравето на уязвимите участници в движението като пешеходци, велосипедисти, водачи на индивидуални електрически средства и други. В тази връзка е предложено прецизиране на някои правила за движение по пътищата и допълване на правила, за които към момента не съществува уредба и създаване на нормативна уредба за обособяване на зони в градска среда, със специални правила за движение в тях.

Специално внимание заслужават правилата, свързани с пешеходците, защото често извършват нарушения при пресичане, а същевременно водачите на пътни превозни средства са нетолерантни към тях. Проектът предвижда регламентиране на зони, в рамките на които да важи едно общо ограничаване на скоростта от 30 км/ч за всички пътни превозни средства. От настъпване на ПТП с летален изход при движение на МПС с 30 км/ч. е значително по-малък, отколкото ако ППС се движи с 50 км/ч. По този начин се постига намаляване на спирачния път от 40 метра при 50 километра в час на 18 метра при 30 километра в час.

С цел натрупване на повече опит за управление на МПС под надзор на отговорен възрастен, със законопроекта се предлага възможност моторно превозното средство от категория В да се управлява от водач, навършил 17-годишна възраст, с придружител. Предложението цели да се изградят навици за безопасно управление на моторно превозно средство, под надзор на близък водач с опит.

Предлага се отмяна на разпоредбите на ЗДвП, регламентиращи задължение за водачите да носят контролен талон за потвърждаване валидността на притежаваното свидетелство за управление на моторно превозно средство и издаването на такъв.

В Закона за движението по пътищата е регламентирано, че ППС трябва да бъдат оборудвани с пожарогасител. В него обаче не са поставени изисквания по отношение броя, вида на пожарогасителите и количеството на гасителното вещество, с които следва да бъдат заредени пожарогасителите, в зависимост от категорията на превозното средство, като също така не е регламентирано и изискване за извършване на обслужване на тези уреди. В тази връзка, с проекта е предложено създаването на изисквания към оборудването на превозните средства с пожарогасители.

Предложено е и улесняване на процедурите по съобщаване и връчване на издадените електронни фишове и наказателни постановения. Предвижда се възможност за връчване, както лично на нарушителя срещу подпис от контролните органи, така и от служители на Министерството на вътрешните работи и чрез работодателя. Също така връчването ще може да се извършва и с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, както и по електронен път чрез информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление.

Предложена е и промяна в размера на налаганите наказания, както по отношение на наказанието лишаване от право да се управлява МПС, така и по отношение на наказанието глоба, като се фиксира техният размер. Актуализацията на размера на наложените глоби е съобразена с актуализацията на средната брутна работна заплата в страната.