КС „отмени“ отнемането на книжката и спирането на колата от движение за неплатени глоби

Наложените глоби, по никакъв начин не може да бъде основание за фактическо санкциониране на гражданите.

Според КС временното отнемане на книжката и спиране на колата от движение заради неплатени глоби „на практика се превръщат в санкция за несъществуващо административно нарушение, което е в противоречие с принципа на правовата държава“. „С предвидените в оспорените разпоредби мерки законодателят заобикаля закона и предвидения в него ред за принудително изпълнение на публичните вземания за глоби, като предвижда санкция за неизпълнение на едно парично задължение, чрез която на практика ограничава упражняването на правото на гражданите да се придвижват свободно по територията на страната (чл. 35, ал. 1, изр. първо, предл. второ от Конституцията), да напускат нейните предели (чл. 35, ал. 1, изр. първо, предл. трето от Конституцията), а в хипотезата на чл. 171, т. 2, б. „к“ ЗДвП – сериозно засяга упражняването на правото на собственост (чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията)“, пише в решението.

Конституционните съдии специално коментират и проверките на границата:

Правото на свободно движение се ограничава до степен на пълното му отнемане, когато прилагането на принудителните административни мерки се извършва на гранично-контролно пропускателните пунктове на Република България.

В решението се разяснява при какви условия може да бъде ограничено правото на напускане на страната – ограничението да е закрепено със закон и да е насочено към адекватна и пропорционална защита на конституционно признати ценности – националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.

И заключава, че в случая няма такъв интерес.

Освен, че противоречат на правовата държава, двете мерки погазват и правото на собственост, защото ограничават упражняването му в пълен обем.

„Това право съдържа три основни правомощия на собственика – да владее, да ползва и да се разпорежда със собствеността си.  Лишаването на собственика от едно от тези му правомощия е по същество накърняване на самото право. Конституционният принцип на неприкосновеност на частната собственост по чл. 17, ал.3 се изразява и в гарантиране и защита от закона на правото в неговия пълен обем. Държавата трябва да се въздържа от действия, с които засяга правото на собственост по произволен начин“, напомня КС.

И изтъква, че със спирането на колата от движение се засяга не само правото на шофьора, неплатил глобата си, но и на трети лица – съсобственици на превозното средство.

През ноември 2020 г. ВАС разпореди на МВР незабавно да прекрати проверките за неплатени глоби на два гранични пункта с Гърция (повече за определението виж тук, а за останалите дела срещу проверките на границата тук). В центъра на определението му беше именно това, че с тях се нарушават правата на гражданите и върховните съдии изтъкнаха, че това, че държавата не може да си събере глобите, не е основание да спира хората на границата.

lex.bg