Консултации за изборите ще се проведат в Община Ямбол на 25 август

На 25 август 2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в зала 107 в сградата на Общинска администрация – Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7, ще се проведат консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/  и подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община Ямбол за провеждане на избори за избори за народни представители в 48 – то Народно събрание на Република България, които ще се състоят на 02 октомври 2022 година.

За изборите в община Ямбол са образувани 101 избирателни секции. Определена е числеността на членовете на всяка СИК на територията на община  Ямбол, съобразно броя на избирателите в съответната избирателна секция: 90 СИК в състав от 9 /девет/ членове и 11 СИК в състав от 7 /седем/ членове.

Консултациите са публични и в тях могат да участват както парламентарно представените партии и коалиции в 47 – то Народно събрание на Република България, така и други партии и коалиции, които нямат представителство в парламента.

Те трябва да представят следните документи:

 

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

 

  • Имената и ЕГН на предложените лица;
  • Длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • Образование, специалност;
  • Телефон за връзка с предложеното за член на СИК/ПСИК лице;

 

За изплащане на възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК е необходимо да се предостави и информация за банковите им сметки.

  1. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по – рано от датата на насрочване на изборите /01.08.2022 г./ или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47 – то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
  2. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.
  3. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1 на настоящата покана.

Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултации и се изпращат на Районната избирателна комисия.

Поканата за консултации можете да прочетете тук:

https://yambol.bg/uploads/A087E5C511CC1D684010036771EE88D5